Zapytania o wyjazdy służbowe, wydatki Rektora i politykę wynagrodzeń Rektora PO

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

W związku z dochodzącymi do nas informacjami dotyczącymi polityki płacowej obecnego kierownictwa Politechniki Opolskiej, budzącymi wątpliwości natury prawnej i etycznej, przy braku jasnej i spójnej strategii działania Uczelni gwarantującej utrzymanie jej poziomu akademickiego, przedstawiamy stanowisko Naszego Związku Zawodowego w przedmiotowej sprawie, które skierowaliśmy na ręce Pana Ministra dr Jarosława Gowina.

List do Ministra

Liczymy na wsparcie z Państwa strony w wyjaśnieniu niniejszej kwestii. W razie jakichkolwiek uwag lub też pytań, uprzejmie proszę o kierowanie ich na nasz adres e-mail. Zapraszamy także na nasz profil https://www.facebook.com/zzppo 

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej w dniu 4 lipca 2018 r. wystosował do  J.M. Rektora Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorda następujące zapytania:

  • w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy
  • w sprawie zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
  • w sprawie wydatków związanych z kosztami reprezentacji oraz szeroko rozumianych działań PR, jakie są ponoszone na Politechnice Opolskiej
  • w sprawie polityki wynagrodzeń na Politechnice Opolskiej
  • w sprawie prawidłowości zawieranych czynności prawnych z Rektorem Politechniki Opolskiej

W dniu 18.07.2018r. otrzymaliśmy jako Związek odpowiedzi. Niestety Pan Rektor uzależnił odpowiedź na nasze pytania cyt.:  …”po wykazaniu powodów, dla których spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego”… A w przypadku tak zwanych „kosztów reprezentacyjnych” ponoszonych na Politechnice na takie wydatki jak :

  • wydatki na spotkania w restauracjach oraz innych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych (na spożywane tam posiłki i napoje),
  • wydatki na część szkolenia w postaci bankietu i innych atrakcji,
  • wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów oraz koszty uczestnictwa gospodarzy (tj. przedstawicieli uczelni) w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, przejazdów, przyjęć, posiłków, prezentów, biletów, itp.
  • wszelkie inne wydatki mające znamiona wydatków na reprezentację bez względu na sposób merytorycznego opisania dokumentu, w tym na przykład koszty sauny, masażu, odnowy biologicznej, minibarku, płatnej TV i innych dodatkowych usług hotelowych i tym podobnych

stwierdził cyt.: „ odmawiam udostępnienia informacji, ze względu na brak podstawy prawnej”… Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Rektora Politechniki Opolskiej:

odpowiedź na wniosek 0584

odpowiedź na wniosek 0585

odpowiedź na wniosek 0586

odpowiedź na wniosek 0587

odpowiedź na wniosek 0588

Należy zaznaczyć że na podstawie zapisów USTAWY z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.):

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z:

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”

  1. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

ponadto:

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

W związku z powyżej poczynionymi uwagami, całkowicie niezrozumiałe dla naszego Związku Zawodowego –  bo niezgodne z zapisami Ustawy jest przedstawione w piśmie Rektora uzależnienie udostępnienia informacji publicznej (żądanie wykazania powodów) od szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że jako Zakładowa Organizacja Związkowa kontrolująca przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, mamy nie tylko prawo ale i obowiązek sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Na tej podstawie skierowaliśmy do Rektora politechniki stosowne pisma, które przedstawiamy poniżej:

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0662_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0663_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0664_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0665_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0666_2018

Ponadto biorąc pod uwagę zgłaszane naszemu Związkowi problemy, które wymagają wyjaśnienia Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zwrócił się do Rektora Politechniki Opolskiej w trybie WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ z kolejnymi ZAPYTANIAMI, które przedstawiamy poniżej.

ZAPYTANIE 1 opinii związków zawodowych

ZAPYTANIE 2 dodatek specjalny rektora

ZAPYTANIE 3 dodatkowe zatrudnienie Rektora

ZAPYTANIE 4 zmniejszenia Pensów nauczycieli

ZAPYTANIE 5 zmiany wynagrodzeń

W dalszym ciągu głęboko wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że odpowiedź na wcześniej postawione oraz  kolejne ZAPYTANIA, będzie dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.

 

Jedna myśl nt. „Zapytania o wyjazdy służbowe, wydatki Rektora i politykę wynagrodzeń Rektora PO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *