Stanowisko ZZPPO w sprawie oświadczenia PO z dnia 26.03.2019 w sprawie kontroli PIP

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

Korzystając z okazji oraz chcąc by nawet z nieprzyjemnych spraw zawsze udawało się zrobić coś konstruktywnego i dobrego, w załączeniu przesyłam Stanowisko ZZPPO w sprawie Oświadczenia Politechniki Opolskiej z 26.03.2019 r. w sprawie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Politechnice Opolskiej, które w dniu dzisiejszym w godzinach porannych zostało skierowane do Rektora prof. Marka Tukiendorfa. Ponadto wysyłam Państwu prezentację dotyczącą spotkania w dniu 26.03.2019 r. w sprawie planowanych przez Rektora PO podwyżek wynagrodzeń pracowników, którą otrzymaliśmy od Pani Kwestor.

Chcemy zaznaczyć, iż jako ZZPPO stoimy na stanowisku, że przeznaczenie przez Rektora kwoty na podwyżki pozwalającej na zwiększenie wynagrodzeń o średnio 77,13 zł brutto na jednego pracownika (przy założeniu, że podwyżki dostanie jedynie 503 pracowników – nauczycieli nieobjętych zmianą stawki od 1 stycznia 2019 r. oraz pracowników niebędących nauczycielami) oraz odpowiednio 45,62 zł brutto na jednego pracownika (dla przypadku, gdy wszyscy pracownicy dostaną podwyżkę), w świetle obietnic publicznie wygłaszanych jeszcze na początku br. przez prof. Marka Tukiendorfa o spodziewanej ich wysokości, nie możemy inaczej nazwać jak tylko skandalem.

Dlatego już dziś informujemy i obiecujemy, że pomimo licznych nacisków i prób dyskredytacji naszych osób, podejmiemy wszystkie prawem przewidziane działania mające na celu nie tylko wyjaśnienie polityki płacowej Rektora, ale również zasadności ponoszonych dzisiaj kosztów,
w szczególności tych, o których prof. Marek Tukiendorf tak „niechętnie” mówi publicznie – pomimo, że ciąży na nim taki Ustawowy obowiązek.

W załączeniu stanowisko ZZPPO:

2019-03-28 ZZPPO – informacja w sprawie kontroli PIP

Rada Dziekanów 25 03 2019 r.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Odpowiedź dla Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”

Szanowna Pani dr hab. Maria Kalczyńska Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

W nawiązaniu do odpowiedzi Pani Przewodniczącej na mój List Otwarty, w pierwszej kolejności pragnę bardzo serdecznie podziękować za lekcję ortografii, której mi Pani była łaskawa udzielić. Nie jesteśmy idealni, bo jesteśmy tylko ludźmi, ze swoimi wadami, słabościami
i ułomnościami, czego Pani wystąpienie jest przykładem.

Zdanie „odmówiono nam ochrony związkowej wobec Pracodawcy” użyte w Liście Otwartym skierowanym do Pani, oznacza liczbę mnogą a nie pojedynczą – swoją drogą powinna Pani przewodnicząca pamiętać, ilu osobom odmówiła ochrony związkowej. Równie zastanawiające jest Pani sformułowanie: „sprawdzone fakty”. Warto zwrócić uwagę, Pani Przewodnicząca, że żyjemy w świecie nauki, posiadając stopnie i tytuły naukowe, nie zaś np. w świecie mediów, gdzie czasami „fakty” trzeba sprawdzać. W naszej rzeczywistości faktów sprawdzać nie trzeba, bo już ktoś wcześniej to za nas zrobił.

Nie sposób również nie podziękować za ocenę mojej osobowości. Wydaje się, że treść Pani wystąpienia najtrafniej podsumują słowa Juliana Tuwima – „Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa”.

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Pismo do Rektora PO w sprawie podwyżek wynagrodzenia

Do członków naszych Zakładowych Organizacji Związkowych dochodzą niepokojące informacje, iż wbrew zapisom USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w związku z art. 27 ust.3, po dniu 01.01.2019r. miały na Politechnice Opolskiej miejsce podwyżki wynagrodzenia dla wybranej grupy pracowników, bez uzgodnienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ww. art. 27 ust. 3 ustalenie i zmienienie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych wymaga UZGODNIENIA z Związkami Zawodowymi. Bez wątpienia podwyżki, również te indywidualne to podział środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na Uczelni, która jest jednostką sektora finansów publicznych.

Więcej w piśmie przekazanym do rektora 19.03.2019 r.

Link do wersji pdf: 19.03.2019-pismo-w-sprawie-indywidualnych-podwyżek

 

Odpowiedź ZZPPO na oświadczenie radcy prawnego Macieja Sokoła z dnia 25.02.2019

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na oświadczenie Politechniki Opolskiej autorstwa Pana radcy prawnego Macieja Sokoła z dnia 25.02.2019r. w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu z 25 lutego 2019 r. w sprawie IV P 348/18 z powództwa Pana Dariusza Zmarzłego przeciwko Politechnice Opolskiej informuję, że nie jest prawdą, jakoby wydano przeciwko Panu Dariuszowi Zmarzłemu wyrok oddalający w sprawie o przywrócenie do pracy na stanowisku Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej. Przesłane do mediów oświadczenie nie jest prawdziwe w tym zakresie i wprowadza prawdopodobnie w sposób świadomy w błąd opinię publiczną. Działania Politechniki Opolskiej należy poczytywać w tych okolicznościach, jako próbę dezinformacji wpisującą się w prowadzoną od wielu miesięcy przez Politechnikę Opolską i jej rektora, Pana prof. Marka Tukiendorfa, negatywną i opartą na pomówieniach kampanię medialną przeciwko członkom Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, w tym przeciwko Panu prof. Dariuszowi Zmarzłemu.

Wyjaśnić należy, że wyrok Sądu Rejonowego Opolu w sprawie IV P 348/18 z powództwa Pana prof. Dariusza Zmarzłego przeciwko Politechnice Opolskiej dotyczył sprawy odszkodowania za niezgodne z prawem i bezzasadne wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Odwołanie prof. Dariusza Zmarzłego zostało w I instancji nieprawomocnie oddalone. Pan Dariusz Zmarzły wniesie apelację na zapadły 25 lutego 2019 r. wyrok Sądu Rejonowego w Opolu po sporządzeniu przez tenże Sąd pisemnego uzasadnienia.

W opinii Pana prof. Dariusza Zmarzłego Sąd Rejonowy w Opolu pominął przyznany w toku procesu przez Rektora Politechniki Opolskiej, Pana prof. Marka Tukiendorfa, fakt naruszenia statutu Politechniki Opolskiej przy odwołaniu jego osoby z funkcji Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej. W toku postępowania Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf przyznał, że interes publiczny wymagał naruszenia prawa i określonych statutem zasad odwołania Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej (cyt.: „…jeżeli jest duży pożar trzeba go gasić wiadrami i nie patrzeć na to, co jest częścią minimalną tej szkody”). Wskazać należy, że Rektor Politechniki Opolskiej, Pan Marek Tukiendorf, uzasadniał naruszenie statutu Politechniki Opolskiej ekspertyzami, które otrzymał w grudniu 2018 r. Pan prof. Dariusz Zmarzły został odwołany przez Rektora Politechniki Opolskiej, Pana prof. Marka Tukiendorfa, z funkcji Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej 21 czerwca 2018 r., a więc na cztery miesiące przed przywołanymi ekspertyzami. Dodać należy również, że Sąd Rejonowy w Opolu pominął w sprawie również stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła naruszenia prawa przez Rektora Politechniki Opolskiej, Pana prof. Marka Tukiendorfa, przy odwołaniu Pana prof. Dariusza Zmarzłego z zajmowanych funkcji Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Należy również wskazać, że nie jest prawdą, jakoby zapadły dwa negatywne rozstrzygnięcia spraw członków Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej przeciwko Rektorowi Politechniki Opolskiej. Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z 25 lutego 2019 r. w sprawie IV P 348/18 nie dotyczy Rektora Politechniki Opolskiej, ale Politechniki Opolskiej. Do 26 lutego 2019 r. nie zostało wydane żadne orzeczenie sądu powszechnego prawomocnie oddalające względem Rektora Politechniki Opolskiej, Pana prof. Marka Tukiendorfa, powództwa lub zarzuty objęte prywatnym aktem oskarżenia. Natomiast do 26 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawomocnie potwierdzili liczne przypadki naruszenia prawa przez Rektora Politechniki Opolskiej, Pana prof. Marka Tukiendorfa. Ponadto Sąd Okręgowy w Opolu uznał za uprawdopodobnione liczne działania Politechniki Opolskiej w sprawach dotyczących członków Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej za niezgodne z prawem, udzielając w tym zakresie prawomocnych zabezpieczeń zakazujących rozpowszechnianie treści mogących naruszać ich dobra osobiste.

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

Prof. Paweł Frącz

Odniesienie się ZZPPO do oświadczenia rektora z dnia 5.02.2019

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej!

Okres kilkunastu ostatnich dni pomimo zapewnień złożonych w Ministerstwie, iż dla dobra Politechniki Opolskiej będzie zachowana cisza medialna w kwestiach dotyczących przestrzegania prawa i praworządności w naszej Uczelni, dla p. rektora, prof. Marka Tukiendorfda to okres nigdy wcześniej na taką skalę niespotykanej aktywności w tym obszarze. Wydawać się może, że nie o taką „ciszę” w tej sprawie chodziło. Dwie wizyty w lokalnych rozgłośniach radiowych, wywiad w gazecie i co jest najbardziej niepokojące, rozesłanie oświadczenia Rektora do prawie 6500 studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej na ich uczelniane skrzynki, z pewnością nie jest zachowaniem ciszy medialnej, a raczej „kociokwikiem”, posługując się cytatem z wypowiedzi p. prof. Marka Tukiendorfa. Mając te wszystkie fakty na względzie zmuszeni jesteśmy jako Zakładowa Organizacja Związkowa, zająć stanowisko wobec krzywdzących i nie mających pokrycia w rzeczywistości stwierdzeń, rozpowszechnianych nie tylko przez samego Rektora, ale również p. mec. Macieja Sokoła, radcy prawnego Politechniki Opolskiej. Zaistniała sytuacja smuci nas tym bardziej, że niedawno wystosowaliśmy do Rektora Apel o zaprzestanie takich działań i definitywne skończenie z „mową nienawiści”. Niestety jak widać zarówno Apel jak i dana w Ministerstwie obietnica, nie miały dla Rektora żadnego znaczenia. Pismo w załączeniu.

2019-02-26 Oświadczenie ZZPPO

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

LIST OTWARTY DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

W załączeniu przekazujemy Państwu List otwarty z jakim zwróciliśmy się jako Związki Zawodowe działające w Politechnice Opolskiej do Pana Ministra dra Jarosława Gowina oraz do wszystkich gremiów reprezentujących Uczelnie Wyższe w Polsce. Przekazujemy także Apel, jaki wystosowaliśmy do Rektora prof. Marka Tukiendorfa o  zatrzymanie „mowy nienawiści”, jaka w naszym przekonaniu od dłuższego czasu występuje w Politechnice Opolskiej.  Ponadto w celu uświadomienia Państwu skali zjawisk jakie mają miejsce na naszej Uczelni,  załączamy także artykuły z regionalnej prasy, które ukazały się tylko w ostatnich dniach.

List otwarty do MNiSW

Apel do Rektora PO