Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

Zapytania o wyjazdy służbowe, wydatki Rektora i politykę wynagrodzeń Rektora PO

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

W związku z dochodzącymi do nas informacjami dotyczącymi polityki płacowej obecnego kierownictwa Politechniki Opolskiej, budzącymi wątpliwości natury prawnej i etycznej, przy braku jasnej i spójnej strategii działania Uczelni gwarantującej utrzymanie jej poziomu akademickiego, przedstawiamy stanowisko Naszego Związku Zawodowego w przedmiotowej sprawie, które skierowaliśmy na ręce Pana Ministra dr Jarosława Gowina.

List do Ministra

Liczymy na wsparcie z Państwa strony w wyjaśnieniu niniejszej kwestii. W razie jakichkolwiek uwag lub też pytań, uprzejmie proszę o kierowanie ich na nasz adres e-mail. Zapraszamy także na nasz profil https://www.facebook.com/zzppo 

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej w dniu 4 lipca 2018 r. wystosował do  J.M. Rektora Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorda następujące zapytania:

  • w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy
  • w sprawie zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
  • w sprawie wydatków związanych z kosztami reprezentacji oraz szeroko rozumianych działań PR, jakie są ponoszone na Politechnice Opolskiej
  • w sprawie polityki wynagrodzeń na Politechnice Opolskiej
  • w sprawie prawidłowości zawieranych czynności prawnych z Rektorem Politechniki Opolskiej

W dniu 18.07.2018r. otrzymaliśmy jako Związek odpowiedzi. Niestety Pan Rektor uzależnił odpowiedź na nasze pytania cyt.:  …”po wykazaniu powodów, dla których spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego”… A w przypadku tak zwanych „kosztów reprezentacyjnych” ponoszonych na Politechnice na takie wydatki jak :

  • wydatki na spotkania w restauracjach oraz innych lokalach gastronomicznych lub rozrywkowych (na spożywane tam posiłki i napoje),
  • wydatki na część szkolenia w postaci bankietu i innych atrakcji,
  • wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów oraz koszty uczestnictwa gospodarzy (tj. przedstawicieli uczelni) w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, przejazdów, przyjęć, posiłków, prezentów, biletów, itp.
  • wszelkie inne wydatki mające znamiona wydatków na reprezentację bez względu na sposób merytorycznego opisania dokumentu, w tym na przykład koszty sauny, masażu, odnowy biologicznej, minibarku, płatnej TV i innych dodatkowych usług hotelowych i tym podobnych

stwierdził cyt.: „ odmawiam udostępnienia informacji, ze względu na brak podstawy prawnej”… Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Rektora Politechniki Opolskiej:

odpowiedź na wniosek 0584

odpowiedź na wniosek 0585

odpowiedź na wniosek 0586

odpowiedź na wniosek 0587

odpowiedź na wniosek 0588

Należy zaznaczyć że na podstawie zapisów USTAWY z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.):

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z:

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”

  1. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

ponadto:

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

W związku z powyżej poczynionymi uwagami, całkowicie niezrozumiałe dla naszego Związku Zawodowego –  bo niezgodne z zapisami Ustawy jest przedstawione w piśmie Rektora uzależnienie udostępnienia informacji publicznej (żądanie wykazania powodów) od szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że jako Zakładowa Organizacja Związkowa kontrolująca przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, mamy nie tylko prawo ale i obowiązek sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Na tej podstawie skierowaliśmy do Rektora politechniki stosowne pisma, które przedstawiamy poniżej:

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0662_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0663_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0664_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0665_2018

ODPOWIEDŹ NA PISMO NR RR_0666_2018

Ponadto biorąc pod uwagę zgłaszane naszemu Związkowi problemy, które wymagają wyjaśnienia Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zwrócił się do Rektora Politechniki Opolskiej w trybie WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ z kolejnymi ZAPYTANIAMI, które przedstawiamy poniżej.

ZAPYTANIE 1 opinii związków zawodowych

ZAPYTANIE 2 dodatek specjalny rektora

ZAPYTANIE 3 dodatkowe zatrudnienie Rektora

ZAPYTANIE 4 zmniejszenia Pensów nauczycieli

ZAPYTANIE 5 zmiany wynagrodzeń

W dalszym ciągu głęboko wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że odpowiedź na wcześniej postawione oraz  kolejne ZAPYTANIA, będzie dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.

 

Zapytanie rektora o wyjazdy, wynagrodzenia

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Widząc determinację JM Rektora w dociekaniu prawdy oraz  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom JM Rektora związanych z chęcią szybkiego zażegania problemu wizerunkowego, jaki obecnie powstał na Politechnice Opolskiej, działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do Rektora Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez Pana Rektora oraz najwyższe władze Politechniki Opolskiej wysiłki, nakierowane są wyłącznie na dynamiczny rozwój naszej uczelni oraz budowanie jej silnej pozycji w regionie, Polsce i na świecie. Z pewnością odpowiedzi na zawarte w ZAPYTANIU pytania, jedynie potwierdzą słuszność przedstawionej powyżej tezy. Zrozumiałym jest również fakt, że w obecnej sytuacji, przeprowadzanie przez JM Rektora autokotroli czy też autoaudytu może zostać źle odebrane przez społeczność naszej Uczelni oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Senatu Politechniki Opolskiej, pozwalamy sobie jako uprawniony do tego Związek Zawodowy na zadanie pytań, których treść zamieszczamy poniżej.

Niniejsze ZAPYTANIE dotyczy wyłącznie potwierdzenia zasadności kosztów ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi, merytorycznej potrzeby brania w nich udziału, czasu ich trwania, uzyskanych mierzalnych rezultatów oraz źródeł finansowania wyjazdów i kwot, jakie na ten cel zostały przeznaczone.

 

ZAPYTANIE WYJAZDY

 

W związku z wypowiedzią na Radzie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dra hab. inż. Sławomira Szymańca cyt.: …„Proszę Państwa wypowiem się w tej sprawie, ale powiem tak jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo chodzi o pieniądze. Wydaje mi się że tutaj jest sprawa jednoznaczna, szkoła jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, oby nie była w gorszej i dlatego żeby nie była w gorszej Senat podjął taką uchwałę. Dziękuję bardzo (…)Tak i to jest wyjaśnienie wszystkiego. Kolejna rzecz jest taka, mianowicie tego też nie powinienem powiedzieć, więc ja tego nie powiedziałem. Pod koniec roku Związki zawodowe pożyczyły Rektorowi pieniądze. Czy mam to skomentować? No nie pożyczały by pieniędzy gdyby Rektor nie musiał na coś tych pieniędzy pożyczyć. Ja tego nie powiedziałem, oczywiście Rektor pieniądze oddaje, Rektor pieniądze oddaje wtedy kiedy przychodzi transza. Proszę zwrócić uwagę, Rektor pożyczył od Związków Zawodowych pie-nią-dze. Ja tego nie powiedziałem”…  działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIA  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE ZFSS

ZAPYTANIE REPREZENTACJA

 

W związku z działaniami oszczędnościowymi jakie w ostatnim czasie maja miejsce na Politechnice Opolskiej, w szczególności takimi, które bezpośrednio wpłynęły lub w niedługim czasie wpłyną na poziom wynagrodzenia pracowników (między innymi: nieprzedłużenie w 2016 roku podwyżek, zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych, likwidacja wynagrodzenia za prowadzenie prac dyplomowych oraz niezaliczanie do pensum przedmiotów specjalistycznych prowadzonych przez opiekunów naukowych z doktorantami) działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w zakresie prowadzonej przez Rektora polityki w obszarze kształtowania wynagrodzeń pracowniczych na Politechnice Opolskiej. Odpowiedź na postawione pytania w przedmiotowym ZAPYTANIU jest zapewne bardzo interesująca nie tylko dla Związków Zawodowych ale z całą pewnością także dla większości z Państwa, bowiem w obecnej sytuacji zasadne jest pytanie czy ogólnie obowiązujący, przynajmniej wśród grona nauczycieli akademickich i pracowników administracji, od kilku lat trend spadku wynagrodzeń realizowany w różnych formach, w takim samym stopniu dotyka władze uczelni, czy też jest wręcz przeciwnie. Wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że Pan Rektor chcąc pokazać swoją bliskość i solidaryzowanie się z całą społecznością akademicką Politechniki Opolskiej, z przyjemnością pokaże, że sobie jako pierwszemu zawsze obniżał pensję i nie będzie w przypadku tej informacji zasłaniał się dobrem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej INTERPELACJI złożonej na Senacie Politechniki Opolskiej.

ZAPYTANIE WYNAGRODZENIA

 

W związku z zapisami Statutu Politechniki Opolskiej § 23 ust. 5. Uprawnionym do podpisywania wszelkich umów, zmian do umów oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Uczelni z osobą pełniącą funkcję rektora Uczelni jest pierwszy zastępca rektora, z wyjątkiem spraw i czynności prawnych, w których Uczelnię wobec rektora reprezentują właściwe organy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,   działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIE  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE PODPISY

 

Szczerze wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że niniejsze ZAPYTANIA, są dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.