Miesięczne archiwum: Październik 2018

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Wątpliwości związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21-12-2016 r. w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

 

Szanowni Państwo

 

Odpowiadając na Państwa wniosek, poniżej przedstawiamy fragmenty protokołu oraz wyciągi z nagrania posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej z 21.12.2016 r., bezpośrednio związane z przyjęciem uchwały nr 80/2016 dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora.

Przebieg posiedzenia Senatu

Na początku posiedzenia Senatu, po przywitaniu zebranych i słowie wprowadzającym, jego przewodniczący, p. prof. Marek Tukiendorf zadał pytanie zebranym Senatorom [cytat]:

„czy ktoś z obecnych zgłasza chęć wprowadzenia dodatkowych zmian do porządku obrad?”.

W odpowiedzi jeden z Senatorów poinformował, że [cytat]: „przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Schmidt zwrócił się z pismem o przyznanie dodatku specjalnego dla Rektora Politechniki Opolskiej, przysługującego każdemu z członków KRASPu; jednak potrzebna jest do tego uchwała senatu. Następnie przewodniczący KRASP’u występuje o taki dodatek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Następnie zapytał obecnych czy są za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, na co zebrani wyrazili zgodę, a JM Rektor zgłosił chęć wyłączenia jego osoby z głosowania.

Bezpośrednio przed głosowaniem uchwały nr 80/2016, już po opuszczeniu sali przez JM Rektora, przebieg obrad był następujący:

 • odczytano list przewodniczącego KRASP’u – p. prof. Jana Schmidta, jednocześnie Rektora Politechniki Warszawskiej.

Treść listu [cytat]:

„Do Senatu Politechniki Opolskiej

Na podstawie art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do członków Senatu Politechniki Opolskiej o rozważenie możliwości wyrażenia zgodny na zwiększenie dodatku funkcyjnego jej Rektora, prof. Marka Tukiendorfa. Prof. Marek Tukiendorf z dniem 01.09.2016 r. objął stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, jednej ze statutowo umocowanych komisji KRASP. Pełniona przez niego funkcja związana jest z wieloma dodatkowymi obowiązkami i wymagającymi istotnego zaangażowania na rzecz całego środowiska akademickiego. W związku z faktem, iż KRASP nie dysponuje funduszami na wynagrodzenie dla przewodniczących komisji stałych, zgoda senatu ich uczelni na zwiększenie dodatku może uzupełnić ich wynagrodzenie za dodatkowy trud i wysiłek. Przypomina jednocześnie, że ostateczna decyzja należy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady Ministrów, dra Jarosława Gowina.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KRASP”.

– po przeczytaniu listu osoba referująca podkreśliła, że został on skierowany nie do Rektora, ale do Senatu Politechniki Opolskiej, jak również do senatów innych politechnik, których przedstawiciele należą do prezydium KRASPu.

– następie przeczytano Senatorom treść uchwały, którą zamieszczono poniżej.

Uchwała nr 80
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571), Senat Politechniki Opolskiej w Opolu uchwala, co następuje:

§1.1. Senat Politechniki Opolskiej zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Rektorowi Politechniki Opolskiej – prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi dodatku specjalnego w wysokości 100% przysługującego Rektorowi wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane będzie z dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł niż określone w 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługiwać będzie na okres kadencji 2016 – 2020, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 • § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– po przeczytaniu treści uchwały, osoba referująca dodała, że [cytat]: „te środki będą pochodziły generalnie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no i decyzję w tej sprawie podejmuje minister”.

 

– inny z Senatorów dodał, że [cytat]: „według informacji, które posiadam, wszyscy przewodniczący stałych komisji i prezydium KRASP’u tego typu dodatki otrzymują. Źle by się czuł nasz Rektor, który naprawdę wspaniale reprezentuje i nasze potrzeby i interesy całego środowiska gdyby on jeden tego dodatku nie dostawał. Nie było jego intencją występowanie o ten dodatek, ale właściwie ze względów prestiżowych w końcu się ugiął. Myślę, że warto ten projekt poprzeć”.

 

W przypadku referowania tej uchwały Senatorom dwukrotnie podano nieprawdziwe informacje.

 

 1. Źródło finansowania
  Dodatek specjalny w wysokości 13 tys. zł miesięcznie dla JM Rektora mógł zostać przyznany w oparciu o art. 151 ust. 8 ustawy, który mówi: „Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych”. Do tego przepisu odwołuje się uchwała nr 80/2016.

  W art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie zapisano:

Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

1) zadania związane z:

 1. a) kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
 2. b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 3. c) kształceniem kadr naukowych,
 4. d) utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

a więc nie na wynagrodzenia.

 

Natomiast faktycznie przedmiotowy dodatek od samego początku finansowany jest z przychodów uzyskanych z najmu oraz z narzutu kosztów pośrednich realizowanych przez Politechnikę Opolską projektów (część przypadająca na jednostkę centralną). Informację o takiej treści 18 lipca 2018 r. przekazał JM Rektor Politechniki Opolskiej w odpowiedzi na złożony 4 lipca 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

 1. Osoba wnioskująca do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Senator referujący konieczność wprowadzenia uchwały nr 80/2016 w trybie nadzwyczajnym, na początku posiedzenia podał informację, że wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego składał będzie przewodniczący KRASP. Jednakże faktycznym wnioskującym u ministra był jeden z prorektorów (ta sama osoba referowała konieczność przyjęcia uchwały 80/2016), a list przewodniczącego KRASP miał dla ministra stanowić wyłącznie rekomendację. Wniosek do ministra został podpisany przez prorektora Politechniki Opolskiej 21 grudnia 2016 r., a więc w dniu posiedzenia Senatu.

 

Postawa JM Rektora w sprawie przyjęcia uchwały 80/2016

 

Na posiedzeniu Senatu 29 marca 2017 r., JM Rektor przedstawił do zatwierdzenia protokół z 21 grudnia 2016 r., będąc prawdopodobnie świadomym faktu, że podane przez osobę referującą konieczność przyjęcia uchwały 80/2016 na tymże posiedzeniu informacje, zawierają wskazane powyżej nieprawdziwe fakty. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, aby fakt podania nieprawdy JM Rektorowi był nieznany. To JM Rektor odpowiada bowiem za przygotowanie projektu uchwał, a więc musiał być świadomy źródła finansowania swojego dodatku. Odpowiada również za treść protokołu z posiedzeń Senatu, co za każdym razem poświadcza własnoręcznym podpisem. Tak też było w przypadku protokołu z 21 grudnia 2016 r. Pomimo tego JM Rektor w dniu 29 marca 2017 r. poddał pod głosowanie Senatorów zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Był również obecny na posiedzeniu Senatu 21 grudnia 2016 r. w momencie, kiedy podano informację o tym, kto będzie bezpośrednio wnioskował do Ministra o przyznanie dodatku w wysokości 13 tys. zł. Również tym razem JM Rektor nie zareagował na podanie błędnej informacji.

 

 

Jak już Państwa informowaliśmy, 11 września 2018 r. do JM Rektora Politechniki Opolskiej zostały złożone wnioski o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie Senatu dwóch punktów dotyczących feralnej uchwały 80/2016, a obejmujące:

 1. złożenie wyjaśnienia przez JM Rektora w sprawie sposobu przyjęcia uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczącej dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.
 2. poddanie pod głosowanie uchylenie uchwały nr 80 Senatu Politechniki Opolskiej z 21 grudnia 2016 r., w sprawie dodatku specjalnego dla JM Rektora Politechniki Opolskiej.

 

Oczekujemy, że JM Rektor bez zbędnej zwłoki wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej sprawie i pozwoli ponownie przegłosować Senatorom pobierany przez siebie dodatek, jednak będących już w pełni świadomymi, skąd pochodzą środki.