LIST OTWARTY DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

W załączeniu przekazujemy Państwu List otwarty z jakim zwróciliśmy się jako Związki Zawodowe działające w Politechnice Opolskiej do Pana Ministra dra Jarosława Gowina oraz do wszystkich gremiów reprezentujących Uczelnie Wyższe w Polsce. Przekazujemy także Apel, jaki wystosowaliśmy do Rektora prof. Marka Tukiendorfa o  zatrzymanie „mowy nienawiści”, jaka w naszym przekonaniu od dłuższego czasu występuje w Politechnice Opolskiej.  Ponadto w celu uświadomienia Państwu skali zjawisk jakie mają miejsce na naszej Uczelni,  załączamy także artykuły z regionalnej prasy, które ukazały się tylko w ostatnich dniach.

List otwarty do MNiSW

Apel do Rektora PO

Jedna myśl nt. „LIST OTWARTY DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 1. POlitechnik

  Szanowni Państwo

  […] „24 postanowienia sądu, gdzie sąd stwierdził rażące naruszenia prawa”,[…] „ p. prof. Marek Tukiendorf jest już oskarżony w sprawach karnych, które toczą się przed sądem” […]. A co Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) mówi o takiej sytuacji:

  Art. 432. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa, minister może wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał wyboru rektora, albo go powołał z wnioskiem o odwołanie rektora. […]
  4. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, minister może go odwołać, po zasięgnięciu opinii RGNiSW oraz właściwej konferencji, o której mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2–4. Opinie są przedstawiane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o ich wydanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. W przypadku odwołania rektora przez ministra, przepisy art. 24 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

  nie ma potrzeby więcej komentować.
  Gratulacje Związkom Zawodowym za odwagę.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *