Oświadczenie w sprawie rozstrzygnięć prawnych związanych ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi

Szanowni Państwo

w załączeniu list:

prof. dr hab. inż. Tomasza Boczara

prof. dr hab. inż. Dariusza Zmarzłego

prof. dr hab. inż. Jerzego  Skubisa

prof. dr hab. inż.  Pawła Frącza

dr hab. inż. Sebastiana Boruckiego oraz

dr hab. inż. Andrzeja Cichonia

skierowany do Członków Senatu Politechniki Opolskiej oraz pracowników WEAiI w sprawie rozstrzygnięć prawnych związanych ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi.

2 myśli nt. „Oświadczenie w sprawie rozstrzygnięć prawnych związanych ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi

 1. POlitechnik

  W kontekście bardzo ważnych wyjazdów.
  Dla przypomnienia jak obecnie panujący JM Rektor zaczął pierwszą kadencję od zwalniania pracowników, dla oszczędności (czystki osób związanych z poprzednią władzą).

  https://nto.pl/politechnika-opolska-zwalnia-ludzi-i-oszczedza/ar/4542661

  http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,13261396,Politechnika_zwalnia_ludzi__bo_ma_dziure_w_budzecie.html?disableRedirects=true

  Obecnie działania to „czystaki” przed wyborami do władz uczelni.

  Odpowiedz
 2. Gość

  „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka” – chciało by się rzec.

  A oto rozwiązanie problemów:

  Art. 27. 1. Rektor uczelni publicznej może być odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu.
  2. Wniosek o odwołanie rektora uczelni publicznej może być zgłoszony przez senat większością co najmniej 1/2 głosów statutowego składu albo przez radę uczelni.

  Art. 432. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa, minister może wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał wyboru rektora, albo go powołał z wnioskiem o odwołanie rektora.
  2. Wniosek o odwołanie rektora jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
  3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie rektora minister może zawiesić go w pełnieniu funkcji.
  4. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe. Przepis art. 24 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
  5. Jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, minister może go odwołać, po zasięgnięciu opinii RGNiSW oraz właściwej konferencji, o której mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2–4. Opinie są przedstawiane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o ich wydanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. W przypadku odwołania rektora przez ministra, przepisy art. 24 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
  Panie Ministrze – „Kończ waść, wstydu oszczędź”- należy rzec.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *