Propozycja zakładowych organizacji związkowych w sprawie podwyżek oraz oświadczenie do społeczności akademickiej

Propozycja została skierowana do Rektora Politechniki Opolskiej.

W dniu 12.06.2019 (w środę) o godz.14. odbędzie się spotkanie w rektoracie ze wszystkimi organizacjami związkowymi w sprawie podwyżek.

Propozycja związków w sprawie podwyżek (pdf)

Tabela podwyżek proponowanych  (pdf)

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej

W imieniu Zakładowych Organizacji Związkowych (RU ZNP, OZZPF, ZZPPO) pragniemy Państwa poinformować, iż na obecną chwilę opracowano zasady podziału środków przeznaczonych na podwyżki w 2019r., które w najbliższym czasie przekażemy Zarządowi Uczelni.

Na wstępie chcemy podziękować wszystkim osobom wspierającym nas w negocjacjach w sprawie kwoty przeznaczonej na regulacje wynagrodzeń w 2019r. Już dziś udało się zwiększyć planowaną przez Zarząd Uczelni kwotę kilkakrotnie – co w naszej opinii zarówno Związkowców jak i pracowników, było nam należne od samego początku, a jedynie „dziwaczne” i nie mające oparcia w ustaleniach z MNiSW interpretacje Władz naszej Uczelni spowodowały niejasności w tym zakresie.

Zdając sobie sprawę że pomimo „wywalczenia” większej kwoty w dalszym ciągu jest ona zbyt mała by zaspokoić słuszne oczekiwania wszystkich pracowników Politechniki Opolskiej, zmuszeni byliśmy przyjąć pewne założenia, które rzutowały na zaproponowany przez nas podział środków pomiędzy poszczególne grupy pracownicze. Poniżej przedstawiamy przesłanki jakimi kierowano się w pracach nad propozycją podziału środków:

 1. W pierwszej kolejności wyraziliśmy wstępną zgodę na propozycję Władz Uczelni aby kwota na podwyżki została podzielona na dwie części:
 • pierwsza w kwocie 1350615 zł brutto to kwota, która zostanie przeznaczona na podwyżki obowiązujące WYŁĄCZNIE W 2019R. Oznacza to, że podział tych środków jest czasowy i ograniczony jedynie do końca 2019r. – po tej dacie ta regulacja wynagrodzenia przestanie obowiązywać (schemat/mechanizm działania podobny do tego z 2016r.)
 • druga część w kwocie 3387287 zł brutto to kwota, która będzie „przechodzić” na kolejne lata. Tym samym podwyżki w tej kwocie zostaną utrzymane przez kolejne lata – pracownik będzie je otrzymywał również w 2020r. i kolejnych latach.

Wpływ na taką decyzję (zgodę na taki podział) miały przede wszystkim argumenty udzielone przez Panią Kanclerz na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi. Zostaliśmy tam poinformowani, iż Politechnika Opolska w parametryzacji – która ma bezpośredni wpływ na wysokość przyznanej subwencji – wypadliśmy tak słabo, że gdyby nie „odgórne ograniczenia” możliwego spadku subwencji do 1% w 2019r. i 2% w 2020r. subwencja była by jeszcze niższa, oraz aby zapewnić stabilność finansową Uczelni należy zostawić bufor bezpieczeństwa w postaci jedynie czasowego (na 1 rok – 2019)  rozdysponowania części środków (kwota 1350615 zł brutto). Niemniej już teraz deklarujemy, że bacznie będziemy jako Zakładowe Organizacje Związkowe monitorować wydatki Władz Uczelni i w przypadku takiej możliwości będziemy się domagać aby również „czasowa podwyżka” była realizowana w kolejnych latach.

 1. Wszystkie regulacje wynagrodzeń będą z wyrównaniem od 1 stycznia 2019r.
 2. Wiemy i nie kwestionujemy faktu, że to Profesorowie i  szeroko rozumiana kadra nauczycieli akademickich stanowi trzon i istotę działalności Uczelni, niemniej kierując się zasadami współżycia społecznego podjęliśmy przy podziale środków na podwyżki kierunkową decyzję, że w pierwszej kolejności należy zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe pracowników Politechniki, których wynagrodzenia są na „skandalicznie” niskim poziomie. Bez wątpienia jest to prawie cała grupa pracowników administracyjnych, technicznych i gospodarczych.
 3. Wziąwszy powyższe pod uwagę ustalono, że propozycje podwyżek dla poszczególnych grup będą „kwotowe” a nie „procentowe”. Dzięki takiemu podejściu unikniemy sytuacji, iż osoby zarabiające dużo dostaną jeszcze więcej – w ten sposób tworząc tzw. „kominy płacowe”, a osoby zarabiające mało nie dość że dostały by niskie podwyżki to jeszcze dodatkowo „wzmacniana” by była nierówność płacowa.
 4. Pierwszą kwotę w wysokości 1350615 zł brutto (przyznawaną na okres 1 roku – 2019) uznaliśmy, iż należy podzielić  po „równo” dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce zatrudnienia. Przy założeniu ze obecnie jest zatrudnionych na Uczelni 867 pracowników daje to kwotę w przybliżeniu 110 zł brutto/miesiąc do wynagrodzenia zasadniczego.
 5. W zakresie drugiej kwoty w wysokości 3387287 zł brutto, po zapoznaniu się z danymi (które prawie po roku czasu „bojów” i kilku wyrokach sądowych udało nam się uzyskać) dotyczącymi wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych, zwróciliśmy uwagę na bardzo istotne rozbieżności wynagrodzeń w tych samych grup pracowniczych. Prowadzona od lat w naszej opinii nietransparentna oraz zła polityka kadrowa i płacowa doprowadziła do sytuacji, gdy osoby na tych samych stanowiskach i wykonujące tożsamą pracę przy podobnych kwalifikacjach mają całkowicie inne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dobrym przykładem złych praktyk oraz prawdopodobnego naruszania w tym obszarze prawa przez Władze Uczelni, jest przyznanie w pierwszym kwartale 2019 roku poza jakimikolwiek konsultacjami podwyżek dla 24 osób w przypuszczalnej wysokości od 500 do 1000 zł. Rektor  chyba „wstydzi” się tamtych decyzji, bowiem pomimo takiego obowiązku do dnia dzisiejszego nie chce ujawnić jakie to były podwyżki oraz czy jest to prawdą, że dotyczyły głównie Senatorów. Dlatego też zdecydowano, że będziemy dążyć do „spłaszczenia” wynagrodzeń zasadniczych pracowników w danych grupach, tak aby za jednakową pracę było jednakowe wynagrodzenie. Konsekwencją tejże decyzji, jest propozycja przyznania pracownikom najgorzej zarabiającym w danej grupie zdecydowanie największych środków na podwyżki, a osobom z bardzo wysokim uposażeniem jedynie stosunkowo niewielkiej kwoty. Dzięki takiemu zabiegowi choć w niewielkim stopniu uda się zniwelować przepaść pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników.
 6. Wszystkie podwyżki jakie proponujemy są kwotami brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Jest to o tyle istotne, że dodatkowo od tej kwoty w przypadku pracowników administracyjnych zostanie naliczona kwota przysługującej premii oraz dodatek za wysługę lat pracy. W przypadku nauczycieli akademickich do powyższej kwoty brutto należy dodać jeszcze wysługę lat. Takie postępowanie wydaje się jak najbardziej uzasadnione, bowiem „nie kara” ale premiuje osoby z długim stażem pracy.
 7. Na wniosek naszych członków, zapadła również decyzja, że osoby pobierające świadczenia emertytalne, rentowe czy też zatrudnione na tzw. II etacie (dotyczy jedynie nauczycieli akademickich), dostaną również stosunkowo ograniczone podwyżki, bowiem przy tak ograniczonych środkach przeznaczonych na ten cel zmuszeni jesteśmy brać pod uwagę również aspekt społeczny.
 8. W załączeniu przedstawiamy państwu nasze wstępne propozycje jakie zamierzamy przedstawić Rektorowi w zakresie regulacji płacowych na Politechnice Opolskiej. Liczymy, że dla dobra całej społeczności akademickiej nasze propozycje znajdą poparcie we wszystkich Organizacjach Związkowych działających na Uczelni. Oczywiście czekamy na państwa wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które prosimy kierować na adres e-mail: konsultacje.politechnika@gmail.com . Ponownie zapraszamy tą drogą również pozostałe Związki Zawodowe działające w Politechnice Opolskiej do rozmów z nami – jesteśmy gotowi przyjąć do swojej propozycji wszelkie zasadne uwagi, a ponadto deklarujemy że w przypadku bardziej „optymalnego” podziału środków na wynagrodzenia poprzemy wypracowaną przez Państwa koncepcję. Współdziałanie Zakładowych Organizacji Związkowych jest nieprawdopodobnie ważne dla wszystkich pracowników Uczelni, bowiem brak wspólnego stanowiska WSZYSTKICH Związków Zawodowych w praktyce uprawnia Rektora do dowolnego kształtowania polityki kadrowej i płacowej, co niestety na przykładzie ostatnich lat nie wpłynęło pozytywnie na rozwój Uczelni. Dlatego też prosimy wszystkich członków Organizacji Związkowych aby namawiali swoje władze do wspólnych działań dla dobra wszystkich pracowników Politechniki Opolskiej.
 9. W przypadku gdyby nasze propozycje podziały środków na wynagrodzenia przekraczały kwoty wymienione w pkt 1 niniejszego pisma, zaproponowaliśmy Władzą Uczelni ich uzupełnienie z dotacji w wysokości 6900000 zł, którą „ekstra” MNiSW 31.12.2018r. przekazało Politechnice Opolskiej, a która to w związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy z dniem 01.01.2019r. jest traktowana jako subwencja – zatem może nawet w całości być przeznaczona na wynagrodzenia, co również potwierdzają pisma otrzymane z Ministerstwa. Poddaliśmy również Panu Rektorowi pod rozwagę, w przypadku wystąpienia w/w okoliczności – braku wystarczających środków na podwyżki, aby fundusze dotychczas przeznaczane na dodatek specjalny dla Rektora, przeznaczyć właśnie na ten cel. Już dzisiaj deklarujemy, że jako Zakładowe Organizacje Związkowe zgodnie z regulaminem wynagradzania poprzemy taką decyzję (dokonamy uzgodnienia w tym zakresie).

Jako Związki Zawodowe zdajemy sobie sprawę, że wypracowany przez nas podział nie zadowoli wszystkich pracowników, a być może nawet u wielu z nich wzbudzi negatywne emocje, niemniej pragniemy zapewnić że przy jego tworzeniu zawsze kierowaliśmy się szeroko rozumianym dobrem Uczelni z zatem również, a może nawet przede wszystkim dobrem pracowników. Liczymy, że w niedługim czasie nastąpią gruntowne zmiany, które pozwolą wszystkim na spokojną pracę a przede wszystkim wskażą kierunek i miejsce, do którego jako jedna z głównych i najważniejszych Uczelni Wyższych w naszym regionie zmierzamy.

Na koniec w podsumowaniu pragniemy wyrazić głęboki smutek i żal, że słowa i publiczne deklaracje Rektora prof. Marka Tukiendorfa składane tak niedawno o tym, iż 2019r. będzie czasem największego budżetu w historii Politechniki Opolskiej, okazały się jedynie pustymi sloganami całkowicie oderwanymi od faktów i bieżącej sytuacji finansowej Politechniki Opolskiej.

Z poważaniem

RU ZNP w Politechnice Opolskiej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii OT przy Politechnice Opolskiej

Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *