Cele i zadania

 1. Rreprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami.
 3. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.
 4. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku.
 5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy.
 6. Tworzenie funduszy celowych.
 7. Opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Związku wiążących się z jego działalnością.
 8. Szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe.
 9. Powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych.
 10. Współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 11. Udział w działalności organizacji międzynarodowych.
 12. Inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku.
 13. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku.
 14. Podejmowanie starań mających na celu zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy.
 15. Współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń.
 16. Informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej.
 17. Współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.
 18. Prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania.
 19. Przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznych.
 20. Prowadzenie działalności oświatowo–kulturalnej.
 21. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki.
 22. Prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.