Statut

Statut
Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.
2. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji pracodawczych i innych.
3. Siedzibą Związku jest miasto Opole.
4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
1. Związek działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Związek działa przez organy i osoby wskazane w statucie.
4. Dla realizacji celów i zadań statutowych Związek może zrzeszać się z innymi organizacjami związkowymi i desygnować do władz tych organizacji swych reprezentantów.
5. Związek nie tworzy jednostek organizacyjnych, w tym jednostek terenowych lub oddziałów.
6. Zasięg działalności Związku obejmuje jednego pracodawcę Politechnikę Opolską.

Rozdział II. Cele i zadania Związku
§ 3
1. Celami Związku są:
1) Reprezentowanie, obrona zbiorowych i indywidualnych praw i interesów członków
Związku w zakresie:
a) warunków zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia,
b) warunków socjalno-bytowych i kulturalnych,
c) konstytucyjnych praw obywatelskich wobec pracodawców, państwowych
i samorządowych organów władzy oraz innych instytucji i organizacji.
2) Realizacja ustawowych praw związkowych i przepisów prawa pracy.

§ 4
1. Do zadań Związku należy w szczególności:
1) Udział w kształtowaniu przepisów z zakresu stosunków pracy i spraw objętych ustawowymi uprawnieniami związków zawodowych,
2) Organizowanie współdziałania członków w realizacji celów programowych
i bieżących zadań Związku,
3) Doskonalenie funkcjonowania organów statutowych, jednostek organizacyjnych oraz członków Związku przez szkolenia z zakresu związkowych uprawnień i metod działalności związkowej,
4) Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców w zakładzie objętym działalnością Związku oraz podejmowanie działań interwencyjnych w tym zakresie,
5) Współpraca z pracodawcą w obszarze ustawowych regulacji określających wzajemne prawa i obowiązki pracodawców i związków zawodowych,
6) Współpraca z innymi organizacjami związkowymi i społeczno-zawodowymi w działaniach zgodnych z programowymi celami Związku.

§ 41

Sposoby i formy ich realizacji celów i zadań związku:

1. reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów
administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
2.zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,
3.organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
4. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
5.sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
6. tworzenie funduszy celowych,
7. opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Związku wiążących się z jego działalnością,
8. szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe,
9. powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
10. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
11. udział w działalności organizacji międzynarodowych,
12. inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
13. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
14. podejmowanie starań mających na celu zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
15. współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń,
16. informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej,
17.współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
18.prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania,
19. przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznych
20. prowadzenie działalności oświatowo–kulturalnej,
21.organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
22.prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.

Rozdział III. Członkowie Związku; ich prawa i obowiązki

§ 5
1. Członkami Związku mogą być pracownicy oraz byli pracownicy Politechniki Opolskiej oraz inne osoby uprawnione do wstępowania do związków zawodowych.
2. Członkostwo Związku nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu
i jej akceptacji wyrażonej w drodze uchwały Zarządu.
3. W stosunku do osób obecnych na zebraniu Grupy Założycielskiej, Członkostwo Związku nabywa się automatycznie po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku.

§ 6
1. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb i termin jej zapłaty ustala Zarząd Związku.
2. W szczególnych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej Zarząd Związku może ustalić inny wymiar składki, wymienionej w ust. 1 oraz zwolnić całkowicie z jej opłacenia.
§ 7
1. Członek Związku ma prawo:
1) Uczestniczyć w zebraniach Związku osobiście lub przez uprawnionego reprezentanta wskazanego w trybie określonym przez Zarząd Związku,
2) Korzystać z prawnego i instrukcyjno-metodycznego doradztwa Związku,
3) Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów statutowych Związku,
4) Korzystać z socjalnej i materialnej pomocy Związku na warunkach określonych przez Zarząd,
5) Dokonywać oceny organów i członków organów Związku,
6) Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku i uzyskiwać informacje o ich działalności.

§ 8
1. Członek Związku ma obowiązek:
1) Uczestniczyć w pracach Związku,
2) Godnie reprezentować Związek,
3) Przestrzegać postanowień statutu Związku i realizować uchwały jego organów,
4) Opłacać składkę członkowską w obowiązującej wysokości oraz w ustalonym trybie i terminie.

§ 9
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia w terminie 1 miesiąca od złożenia rezygnacji,
2) Wykluczenia ze Związku,
3) Zgonu.
§ 10
Za aktywną działalność społeczną i zawodową, członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.

§ 11
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Związku, można – po wysłuchaniu zainteresowanego – udzielić mu upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.
2. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także zatarciu kary, podejmuje Zarząd Związku.
3. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary, członkowi przysługuje odwołanie do Kolegium, które tworzą łącznie Zarząd i Komisja Rewizyjna. Orzeczenia Kolegium są ostateczne.
4. Wobec członków organów Związku wymienionych w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz w
§ 24 ust. 3, decyzje w sprawach określonych w ust. 1,2,3 podejmuje Kolegium wymienione w ust. 3 Od decyzji Kolegium w sprawie dotyczących członków organów Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego postanowienia są ostateczne.

Rozdział IV. Organy i Struktury Związku

§ 12
1. Organami Związku są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 pochodzą z wyboru z zastrzeżeniami § 24 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3.
3. Wybory członków na miejsca mandatowe w organach Związku są bezpośrednie
i tajne.
4. Liczbę miejsc mandatowych w organach, tryb zgłaszania kandydatur, powoływanie komisji wyborczych oraz procedury, określa Walne Zebranie.
5. W przypadku powołania pierwszego Zarządu Związku po jego utworzeniu, liczbę miejsc mandatowych w organach, tryb zgłaszania kandydatur, powoływanie komisji wyborczych oraz procedury, określone zostaną na zebraniu Grupy Założycielskiej.
6. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

§ 13
WALNE ZEBRANIE
1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Związku.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od upływu kadencji organów Związku.
3. W uzasadnionych okolicznościach Zarząd Związku może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie:
1) na wniosek 30% członków Związku,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
– w terminie 30 dni od daty złożenia prawomocnego wniosku.
4. Zarząd Związku z własnej inicjatywy i stosownie do potrzeb może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie bez zachowania warunków określonych w ust. 3
pkt. 1 i 2
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
§ 14
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą uprawnieni członkowie
i delegaci Związku.
2. Zasady i warunki uczestnictwa w Walnym Zebraniu określa Zarząd.
3. Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli:
1) w I terminie uczestniczy w nim, ponad 50 % uprawnionych członków,
2) w II terminie uczestniczy w nim, ponad 30 % uprawnionych członków Związku.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 określa Zarząd Związku.

§ 15
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
1. Rozpatruje i ocenia sprawozdania z działalności organów Związku w okresie kadencji i podejmuje decyzje o udzieleniu im absolutorium.
2. Uchwala statut i zmiany w statucie.
3. Określa organizację, technikę i procedury wyborcze.
4. Ustala listę wyborczą kandydatów na miejsca mandatowe w organach Związku oraz liczbę miejsc mandatowych w tych organach.
5. Uchwala program działania Związku.
6. Dokonuje wyboru:
1) przewodniczącego Związku,
2) członków Zarządu,
3) członków Komisji Rewizyjnej.

§ 16
ZARZAD ZWIĄZKU
1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Związku.
2. Przewodniczący Związku przewodniczy Zarządowi i zwołuje jego posiedzenia.
3. Zarząd, może – spośród swoich członków – powołać na funkcje w Zarządzie:
1) wiceprzewodniczącego,
2) sekretarza,
3) skarbnika
i określić zakres ich obowiązków i uprawnień.
4. Prawomocność posiedzeń Zarządu wymaga obecności ponad połowy jego członków.
5. Zarząd Związku zbiera się w miarę potrzeb, lecz co najmniej raz na kwartał.

§ 17
1. Zarząd Związku, w szczególności:
1) realizuje programowe cele i zadania Związku uchwalone przez Walne Zebranie,
2) podejmuje decyzje w sprawach zbiorowych działań członków Związku, organizuje i kieruje tymi działaniami,
3) podejmuje interwencje w sprawach i wobec podmiotów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. c statutu,
4) uczestniczy w ustanawianiu przepisów prawnych w sprawach, do których Związek jest ustawowo umocowany,
5) podejmuje decyzje w sprawach wymienionych w § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt. 6 statutu,
6) zarządza majątkiem Związku i określa zasady jego działalności gospodarczej,
7) określa wysokość obowiązującej składki członkowskiej,
8) powołuje grupy związkowe, komisje i zespoły robocze oraz określa zasady ich działania,
9) organizuje szkolenia członków Związku,
10) udziela porad prawnych i instrukcyjno-metodycznych,
11) wykonuje pozostałe funkcje zastrzeżone w przepisach statutu dla Zarządu.

§ 18
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu osobowego przewodniczącego Komisji.
4. Prawomocność posiedzeń Komisji Rewizyjnej wymaga obecności ponad połowy jej członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeb lecz – obowiązkowo – jeden raz w roku.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu w zakresie:
– realizacji celów programowych i zadań statutowych Związku,
– gospodarki majątkowej, finansowej i materiałowej, a w szczególności:
1) ocenia projekty budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
2) przedstawia Zarządowi informacje i wnioski wynikające z działalności kontrolnej,
3) składa Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie kadencji i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi
Związku.
4) wykonuje uprawnienia określone w § 11 ust. 3 i 4.

2. Upoważnieni przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.

§ 20
1. Uchwały podejmowane przez organy Związku, wymagają kwalifikowanej większości głosów w sprawach:
a) przyjęcia statutu i zmian w statucie ponad 50 % głosów ważnych oddanych przez liczbę uprawnionych określoną w § 14 ust. 3 pkt. 1 lub-odpowiednio pkt. 2,
b) rozwiązania Związku – jak w pkt. 1 lit a.
2. Pozostałe uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych do głosowania.
§ 21

STRUKTURY ZWIĄZKU
1. Członkowie Związku, mogą – uchwałą Zarządu – uzyskać status „grupy związkowej”, której mąż zaufania występuje z upoważnienia Związku wobec pracodawcy.
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania „grup związkowych” określa Zarząd.
3. Członek Związku Pracowników Politechniki Opolskiej może być jednocześnie członkiem innych związków zawodowych.

Rozdział V. Reprezentacja Związku

§ 22
1. Do reprezentowania Związku są uprawnieni:
1) przewodniczący Związku,
2) inne osoby w granicach upoważnia udzielonego przez Zarząd.
2. Do zaciągania zobowiązań w zwykłych sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch osób:
1) przewodniczącego Związku,
2) osoby upoważnionej przez Zarząd.
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania i likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu.

Rozdział VI. Członkowie organów Związku

§ 23
1. Członek organów Związku wymienionych w §12 ust. 1 pkt. 2, 3 jest obowiązany:
1) uczestniczyć w pracach organów grup związkowych, komisji i zespołów,
do których został wybrany lub powołany,
2) wykonywać obowiązki i zadania powierzone do indywidualnej realizacji,
3) przestrzegać regulaminów określających organizacyjno-porządkowe zasady funkcjonowania organów, grup związkowych, komisji i zespołów Związku.
2. Każdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany z pełnionej funkcji, gdy działa niezgodnie ze statutem, narusza obowiązujące uchwały, decyzje
i regulaminy.
3. Decyzje o odwołaniu z funkcji osób wybranych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną podejmuje organ, który dokonał wyboru.

§ 24
1. Mandat członka organów Związku wymienionych w § 12 ust. 1 pkt. 2, 3 wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z mandatu,
2) odwołania w trybie § 23 ust. 2 i 3,
3) utraty członkostwa Związku,
4) absencji w pracach organu przez okres jednego roku,
5) zgonu.
2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej:
1) do stanu poniżej 50 % powołanego składu osobowego, uzupełniającego wyboru dokonuje Walne Zebranie w trybie § 12,13,14 statutu,
2) w innych przypadkach zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, dany organ dokonuje kooptacji do swego składu osobowego spośród członków Związku.
3. Członkowie Związku dokooptowani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie ust. 2 pkt. 2 uzyskują status członka organu statutowego Związku w rozumieniu § 15 ust. 6 pkt. 2 i 3 statutu.

Rozdział VII. Majątek Związku
§ 25
1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.
2. Majątek Związku tworzy się:
1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów,
3) z działalności gospodarczej i innych wpływów.
3. Składki członkowskie wpłacane w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi,
4. Przyjęcie dotacji, subwencji, darowizn i zapisów wymaga zgody Zarządu i nie może być uzależnione od warunków sprzecznych ze statutem Związku.
5. Majątek Związku służy jego działalności statutowej.

§ 26
Podstawą działalności finansowej Związku stanowią preliminarze budżetowe uchwalane przez Zarząd. Z wykonania budżetu Zarząd składa sprawozdanie członkom Związku.

Rozdział VIII. Formy protestu
§ 27
W sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne, Związek może organizować różne, zgodne z prawem formy protestu wobec władz publicznych, organów administracji państwowej, samorządowej i pracodawców.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym
w § 20 ust. 1 pkt. b.
2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana
przez Walne Zebranie.
1. Z przeprowadzanych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym Sądzie.

Opole, 15.06.2018r.